การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: สิรินทร์ยา  พูลเกิด, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์: