การประเมินประสิทธิผลของระบบ Nutrient profile

การประเมินประสิทธิผลของระบบ Nutrient profile

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2564 – พฤศจิกายน 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด


วัตถุประสงค์:

  • ทำการประเมินประสิทธิผลการใช้เกณฑ์จำแนกอาหารตามปริมาณสารอาหาร (nutrient profile) ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมอนามัย เกณฑ์จำแนกอาหารตามปริมาณสารอาหาร สำหรับ "ฉลากทางเลือกสุขภาพ" ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันโภขนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจำแนกอาหารกลุ่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ เปรียบเทียบกับเกณฑ์จำแนกอาหารตามกระบวนการผลิตอาหารของ NOVA ที่ถูกพัฒนามาจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล และมีการถูกนำโปใช้อย่างกว้างขวางในการวิจัยทางระบาดวิทยา รวมถีงมิการจัดทำเป็นรายงาน เผยแพร่โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประซาขาติ25 ซึ่งเกณฑ์ของ NOVA ได้จัดประเภทผลิตภัณฑ์อา หารออกเป็น 4 ประเภท
    ได้แก่  อาหารที่ไม่แปรรูปหรือแปรรูปตํ่า (unprocessed/minimal processed foods) เครื่องปรุงแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร (culinary ingredients) อาหารแปรรูป (processed foods) และอาหารแปรรูปพิเศษ (ultra-processed foods)