การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2558

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2558

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: สุภรต์ จรัสสิทธิ์, วรรณี หุตะแพทย์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตและความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ทั้งในภาพรวมและจำแนกตามกลุ่มบุคลากร/ส่วนงาน
  2. เพื่อทบทวนปัจจัยคุณภาพชีวิตและความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลกร ธ.ก.ส. ที่มีผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  3. เพื่อนำเสนอรูปแบบ(โมเดล) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  4. เพื่อระบุโอกาสและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างความผูกพัน และปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นการตรวจสอบยืนยันปัจจัยที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต้อ ธ.ก.ส. พร้อมรูปแบบ(โมเดล) การเชื่อมโยงความผูกพันของบุคลากร ธ.ก.ส. กับผลลัพะ์ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  2. ได้ผลสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันที่สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความผูกพันบุคลากร และนำไปสู่การยกระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร เพื่อให้ภารกิจและวิสัยทัศน์ของ ธ.ก.ส. บรรลุผล
  3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วางแผนและพัฒนาผลการดำเนินงานของธนาคาร
  4. มีฐานข้อมูลการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการเสริมสร้างความผูกพันต่อไป