การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส.ปีบัญชี 2560

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส.ปีบัญชี 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: