การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2560

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: สุภรต์ จรัสสิทธิ์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, Pawinee Petchsawang, อภิญญา อิงอาจ

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ควาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ทั้งในภาพรวมและจำแนกตามกลุ่มบุคลากร ช่วงอายุ และส่วนงาน
  2. เพื่อทบทวนปัจจัยความพึงพอใจ ความสุขและความผูกพันของบุคลากร ธ.ก.ส.
  3. เพื่อทดสอบรูปแบบ(โมเดล) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  4. เพื่อทดสอบรูปแบบ(โมเดล) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน และผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นการตรวจสอบปัจจัยที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ความพึงพอใจแลพความพูกผันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. พร้อมทดสอบรูปแบบ(โมเดล) การเชื่อมโยงความผูกพันของบุคลากร ธ.ก.ส. กับผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  2. ได้ผลสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันที่สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความผูกพันบุคลากร และนำไปสู่การยกระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร เพื่อให้ภารกิจและวิศัยทัศน์ของ ธ.ก.ส. บรรลุผล
  3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วางแผนและพัฒนาผลการดำเนินงานของธนาคาร
  4. มีฐานข้อมูลการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการเสริมสร้างความผูกพันต่อไป