การประมวลผลการดำเนินงานและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่

การประมวลผลการดำเนินงานและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีระพงศ์ สันติภพ


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประมวลและรวบรวมผลการศึกษาในประเด็นจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่
2. เพื่อประมวลและรวบรวมผลการศึกษางานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ท่าเทียบเรือและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 
3. เพื่อประมวลและรวบรวมผลการศึกษาในประเด็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. เพื่อประมวลและรวบรวมแนวทางการดเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายกำลังผลิตโรงงานไฟฟ้ากระบี่
5. พื่อประมวลผลและรวบรวมเรื่องราว  ผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่.

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ รายงานการประมวลและรวบรวมเรื่องราว (story) ของการพัฒนาโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และผลที่คาดว่าจะได้รับอีกประการหนึ่งคือ การผลิตวีดีทัศน์อธิบายรายงานการประมวลและรวบรวมเรื่องราวดังกล่าว.