การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2560 – เมษายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง


วัตถุประสงค์:

  1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มด้อยทักษะ และแรงงานข้ามชาติแฝง เช่น lifestyle migrants เขยฝรั่ง ชาวต่างชาติ้กษียณอายุที่อาศัยในประเทศไทย เป็นต้น
  2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นออกไปทำงานในต่างประเทศ และประชากรไทยที่อสศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่น สตรีไทยที่แต่งงานข้ามชาติ แรงงานยุโรปในฤดูเก็บเกี่ยว เป็นต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. การได้มาซึ่งข้อมูลวิจัยด้านแรงงานข้ามชาติที่ผ่านมา ประเด็นด้านสถานการณ์/ การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ/ กฏหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง/ และมุมมองทางเศรษฐกิจ/ การวิจัยด้านสิทธิ เสรีภาพ สถานะทางทะเบียนและการให้สัญชาติ/ การบูรณาการ การหลอมรวมทางวัฒนธรรม และพลวัตรความเป็นเมือง/สวัสดิการแรงงาน การคุ้มครองด้านสุขภาพ บริการการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม
  2. ประเด็นงานวิจัยด้านสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติที่ยังขาดแคลน