การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2560 – เมษายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง


นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

วัตถุประสงค์:

  1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มด้อยทักษะ และแรงงานข้ามชาติแฝง เช่น เขยฝรั่ง ชาวต่างชาติเกษียณอายุที่อาศัยในประเทศไทย เป็นต้น
  2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ กลุ่มแรงงานย้ายถื่นออกไปทำงานในต่างประเทศ เช่น สตรีไทยที่แต่งงานข้ามชาติ แรงงานยุโรปในฤดูเก็บเกี่ยว เป็นต้น