การติดตามและประเมินผลนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผน

การติดตามและประเมินผลนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผน

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – สิงหาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีรธร ยูงทอง


วัตถุประสงค์:

เพื่อติดตามประเมินผลนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ระยะสิ้นสุดแผน โดยจะทำการประเมินทั้งในภาพรวมและตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ด้านการเข้าถึงยา ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง และด้านการพั?นาระบบการควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา