การติดตามระยะยาวทารกเกิดมีชีพตามรุ่นเกิดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบการรอดชีพของเด็กที่มีมารดาอายุต่ำกว่าและสูงกว่า 20 ปี

การติดตามระยะยาวทารกเกิดมีชีพตามรุ่นเกิดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบการรอดชีพของเด็กที่มีมารดาอายุต่ำกว่าและสูงกว่า 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์


นักวิจัย: อรพินท์ ทรัพย์ล้น, วันวิสาห์ ขำมาก

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาแบบแผนและความแตกต่าง (Pattrn and diffrntial) ของการรอดชีพของเด็กรุ่นเกิด พ.ศ.2539 ถึงรุ่นเกิด พ.ศ.2555
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตายของเด็ก (causal rlationship) 
2.1 ปัจจัยด้านมารดาของเด็ก : สถานที่อยู่อาศัย อายุมารดา จำนวนครั้งที่ตั้งครรภ์ 
2.2 ปัจจัยด้านตัวเด็ก :  เพศของเด็ก น้ำหนักแรกคลอด

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะยาวตามรุ่นของเด็ก โดยติดตามการตายของเด็กที่จะทะเบียนเกิดทุกรายในปี พ.ศ. 2539-2555 ติดตามจนถึงปี 2556

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

บทความทางวิชาการเรื่อง "การติดตามระยะยาวทารกเกิดมีชีพตามรุ่นเกิดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบการรอดชีพของเด็กที่มีมารดาอายุต่ำกว่าและสูงกว่า 20 ปี"