การตายของประชากรในพระนครเมื่อ 100 ปีก่อน

การตายของประชากรในพระนครเมื่อ 100 ปีก่อน

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2553

วารสารประชากร Volumn. 1 Issue. 2

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/290-The-Mortality-of-Pra-Nakhorn-Century-Ago-Abstract.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/290-The-Mortality-of-Pra-Nakhorn-Century-Ago.pdf

Keyword: