การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2560 – กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อวิจัยเอกสาร และทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับครอบครัวในประเด็น
1.1 รูปแบบการอยู่อาศัย ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
1.2 ความเปราะบางของครอบครัวในรูปแบบการอยู่อาศัยแบบต่างๆ
2. เพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ การดำเนินงานโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ
3. เพื่อสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม และจากโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับครอบครัว
4. เพื่อจัดเวทีและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และสู่ภาคนโยบาย