การคาดประมาณผลกระทบทางสุขภาพของมาตรการทางภาษีในเครื่องดื่ม

การคาดประมาณผลกระทบทางสุขภาพของมาตรการทางภาษีในเครื่องดื่ม

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2564 – พฤศจิกายน 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: พจนา หันจางสิทธิ์


วัตถุประสงค์:

  1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาทบทวนงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวข้องจากระดับ BMI
  2. รวบรวมข้อมูลและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดการข้อมูล พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แนะนำกับผู้เชี่ยวชาญไทยเกี่ยวกับข้อมูล พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อขอคำแนะนำกับผู้เขี่ยวชาญไทย เกี่ยวกับข้อมูล พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ – ใช้ Multi-cohort proportional multi-state life table แยกรายโรคไม่ติด ต่อ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคาดประมาณ – จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่ลดลง จำนวนปีสุขภาวะที่เพื่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่ลดลง ผลกระทบในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่างกัน (ถ้ามีข้อมูล) จัดประชุมเลนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับผู้เขี่ยวชาญไทย จัดประชุมเสนอผลเบื้องด้น