การคาดประมาณประชากรและแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2561-2580)

การคาดประมาณประชากรและแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2561-2580)

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง
ที่ปรึกษาโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล

นักวิจัย: สิรินทร์ญา ไข่เขียว

วัตถุประสงค์:

  1. วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและแรงงาน ด้วยการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เซ่น ขนาดประชากร โครงสร้างทางอายุและเพศ ภาระพึ่งพิงทางประชากร ความหนาแน่น การกระจายตัว การมีงานทำของประชากร ประชากรแฝงง.
  2. คาดประมาณ ขนาดประชากร โครงสร้างทางอายุและเพศ ความหนาแน่น การกระจายตัว แรงงานและประชากรแฝง ในอีก 20 ปี ข้างหน้า