ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิตด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ

Thailand’s case study on promoting healthy aging using the life course approach
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย องค์การอนามัยโลก

นักวิจัย:

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย
รองศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ นายเจตพล แสงกล้า