รับสมัครลูกจ้างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตำแหน่งนักบริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตำแหน่งนักบริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
 2. สัญชาติไทย
 3. มีทักษะในการเขียนสรุป ออกแบบและนำเสนอผลการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถในการศึกษาและบริหารจัดการข้อมูล
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
 7. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 8. มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดี

หลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ

โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน
 • TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน
 • TOEFL – ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
 • TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
 • MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

**** ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. สืบค้นแหล่งทุนวิจัย และดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ข่าวสารงานวิจัย การอบรมวิจัย กฎ ระเบียบด้านการดำเนินโครงการวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานการดำเนินงานจัดทำสัญญาโครงการวิจัย
 3. ประสานและจัดทำข้อมูลโครงการวิจัยตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ
 4. ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย เช่น research link จัดทำรายงานประจำปี สำรวจ OIT/EIT SDGs การประเมินความพึงพอใจของแหล่งทุน
 5. ตรวจสอบงบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย