ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เปิดรับผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เปิดรับผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ 2 อัตรา

ประเด็นที่สนใจ    

คุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความสุข และความผูกพัน

ประสบการณ์  

มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน และช่วยงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันคนทำงานองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

 • เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ
 • จัดการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ การสัมมนา และอื่น ๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
 • จัดทำเอกสาร/ข้อความเพื่อเผยแพร่ศูนย์วิจัยและ/ หรือโครงการวิจัยและส่งตามช่องทางการสื่อสารของโครงการและต่อสื่อสาธารณะ
 • สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยฯ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัย การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความสุข และความผูกพันคนทำงานองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร              

 • Resume หรือ CV                                                
 • รูปถ่าย
 • สำเนาวุฒิการศึกษา                                             
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล happinometer@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล  โทร. 02-4410201 ต่อ 536

เปิดรับสมัครถึง 22 กันยายน 2566