รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ควบคุมภาคสนาม และพนักงานสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ควบคุมภาคสนาม และพนักงานสัมภาษณ์

“โครงการ ผลกระทบระยะยาวของการย้ายถิ่นที่หลากหลายของพ่อแม่
ที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ของลูก: กรณีศึกษาประเทศไทย”

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ควบคุมภาคสนาม และพนักงานสัมภาษณ์

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายพงศ์ศิริ บุญกุณะ

ตำแหน่งผู้คุมงานภาคสนาม

2

นายพัฒกานต์ มิตระ

ตำแหน่งผู้คุมงานภาคสนาม

3

นางสาวปิยะรัตน์ อนันตศาสตร์

ตำแหน่งผู้คุมงานภาคสนาม

4

นางสาวศรวรรค์  หล้าประเสิฐ

ตำแหน่งผู้คุมงานภาคสนาม

5

นางสาวจริยา จินาวัลย์

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

6

นางสาวจิรัฐิกาล อันทะสา

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

7

นางสาวจุฬาลักษณ์ นิจกระโทก

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

8

นางสาวณัฐสุดา แสงจันทร์

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

9

นางสาวปานดาว  โยดิน

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

10

นางสาวผกามาศ สุวรรณวร

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

11

นางสาวศรัญญา ยาโกะ

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

12

นายณัฐดนัย ใจเที่ยง

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

13

นายนิอาซิส นิตยรักษ์

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

14

นายยุทธนา มังสุไร

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

15

นายเอกดนัย ใบยูโซ๊ะ

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

16

นางสาวฟัรฮะห์  สามะ

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

17

นางสาวฟาตีฮะห์  สาเมาะ

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

18

นางสาวนุรดีนา  ดาฮิง

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

19

นางสาววาณิช  คงบุญ

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

20

นางสาวฟิดดาวส์  อุเด็น

ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

* ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

2. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์   วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 523 ไม้สีทอง ชั้น 5
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3. รายละเอียดเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที

หากที่ข้อสงสัย หรือข้อคำถามเพิ่มเพิ่มให้ติดต่อที่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

* สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ติดต่อ นางสาวกษมา  ยาโกะ 
Email : gomphrenalinn@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 429
มือถือ 0887909321 ภายในวันที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อนัดวันและเวลาสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ (Skype หรือ Line)