รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์ โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร”

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์ โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร”

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์
โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร”
 1. จริยา ศรีกลัด
 2. ณัฐกานต์ สิริอัคคานนท์ 
 3. ณิชชานันท์ กฐินะเสถียร
 4. บุสริน ละสุสะมา
 5. ประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมะ
 6. ปิยะรัตน์ อนันตศาสน์
 7. พัชรลดา ทวีลาภ
 8. พิชานนท์ ชูแสง
 9. เมธาสิทธิ์ กรชวน
 10. วรเมธ อ่วมสำเนียง
 11. วิภารัตน์ ผินกระโทก
 12. สรินนา สนิเห
 13. สุปรีชา หาวรดิษ
 14. อรศิริ ศุภมงคล
 15. อริยา นุยภูเขียว
 16. อาริยา นุยภูเขียว
 17. อุไรวรรณ บัวทอง
หมายเหตุ
1. อบรมการใช้โปรแกรมสำหรับการเก็บข้อมูล วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กำหนด เริ่มงานลงภาคสนาม วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
3. ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลาทำการ (09.00 – 16.00 น.) ติดต่อ คุณณัฐณิชา ลอยฟ้า โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 535