รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

โครงการ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม

 
ตำแหน่งงานที่รับ
 
พนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 16 คน
ทำหน้าที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม คาดว่าใน 1 วันทำงานพนักงานสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ได้ 4 – 5 ครัวเรือน 
 
คุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ทุกสาขา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์การเป็นพนักงานสัมภาษณ์ / หรือ ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยเฉพาะช่วงวันหยุดได้ และสามารถทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 -4 เดือน 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน   
 • กรุงเทพมหานคร (13 เขต ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตบางนา เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เขตประเวศ เขตธนบุรี เขตทวีวัฒนา เขตบางพลัด เขตบางแค  เขตบางบอน) 
ระยะเวลาจ้าง    
 • ระยะเวลา 5 เดือน (ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2563)
 
ค่าตอบแทน     
 • พนักงานสัมภาษณ์  ได้รับค่าตอบแทนรายวัน วันละ 600 บาท โดยมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน  (ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง)
สวัสดิการ    
 1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
 2. โครงการจัดเตรียมเรื่องของการเดินทางและที่พักระหว่างการเก็บข้อมูล
เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
วิธีการสมัครงาน
 • Download ใบสมัครได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th 
 • ส่งเอกสาร หรือ ยื่นใบสมัครได้ที่ 
  นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล อีเมล wipaporn.jau@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 539  หรือ 089-911-7687
  นางสาวณัฐณิชา ลอยฟ้า อีเมล n_nnutnicha@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 533 หรือ 092-262-7954
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 
ระยะเวลาการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  www.ipsr.mahidol.ac.th 
เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป