รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1.     ตำแหน่งที่จะบรรจุ

     พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ 3 ตำแหน่ง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2.     คุณสมบัติทั่วไป

     ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ แนบท้ายประกาศนี้

3.     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ส่งเอกสารและหลักฐาน Electronic file ที่ระบุไว้ในข้อ 4 ผ่านทางอีเมล์ ได้ที่ นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล E-mail: prkullawee@mahidol.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

4.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ทางอีเมล์

4.1   STATEMENT OF INTEREST

4.2   ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ ผลงานทางวิชาการ           

4.3   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

4.4   ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript: ปริญญาเอก และ ปริญญาโท)

4.5   สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาเอก และปริญญาโท)

4.6   ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

4.7    สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน

4.8    บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ 2 ราย

4.9    ABSTRACT และผลงานวิชาการที่จะนำมาเสนอ

5.     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน วัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบ ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ และทางอีเมล์ของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Download: