ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนังงานสัมภาษณ์ โครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนังงานสัมภาษณ์ โครงการ การวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนังงานสัมภาษณ์ 

โครงการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยและที่มีศักยภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ

 
เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท 102 เวลา 09.00 – 16.00 น. ดังนี้
 1. นางสาวปิยะรัตน์ อนันตศาสน์ 
 2. นางสาวศุภมาศ ธงภักดิ์ 
 3. นางสาวฮานีฟาร์ ฤทธิ์โต
 4. นางสาวขนิษฐา ยกซื้อ
 5. นายณัฐวุธ จันทร์พินิจ
 6. นางสาวโชติกา พิมพุฒิ
 7. นางสาวพันธกาญจน์ อุทารส
 8. นายพงศ์ศิริ บุญกุณะ
 9. นายพัฒกานต์ มิตระ
 10. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์หอม
 11. นายพุฒิพัฒน์ อัฌชาวรพงศ์
 12. นางสาวสุกฤตา สีเขียว
 13. นายกันติศ ภูมิพีระพัฒน์
 14. นางสาวธนกมล ดิตถะวิโรจน์
 15. นายฐิติวัชร วงศ์สกุลยานนท์
 16. นางสาวพิมพ์ศิริ ดำรงสิทธิ์
 17. นางสาวรุ่งศิลป์ ณรงค์ศักดิ์
 18. นางสาวกรรณิการ์ ป้อมสุวรรณ์
 19. นายกฤตพัศ นาสาร
 20. นางสาวนุรดีนา ดาฮิง
 21. นางสาวชนากานต์ หอมสุวรรณ
 22. นางสาวมาเรียม มาหิเละ
 23. นางสาวรุสวานี และบากา
 24. นางสาวอิลญาณี สะอิ
 25. นายอมร มะลิวัลย์
 
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ
อีเมล surisunb@gmail.com
โทรศัพท์ 081-995-7924, 02-441-0201-4 ต่อ 521
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170