ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
ในกลุ่มชายรักชาย พนักงานบริการหญิง ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และผู้ต้องขัง
(Global Fund Round 8)

ตามที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2555 เพื่อรับเข้าทำงานตำแหน่ง "พนักงานสัมภาษณ์" ของโครงการฯแล้วนั้น

จึงขอประการายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็น "พนักงานสัมภาษณ์" ของโครงการฯ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล    หลักฐานที่ไม่ครบ ( ให้นำมาวันอบรม )
1 น.ส.เกศกานดา  พวงสมบัติ  
2 นาง พัชรินทร์  วอนเพียร  
3 น.ส.วรรษมน  คำภูเวียง  
4 นาย ภานุพงค์  ฤาเดช  รูปถ่าย 2 ใบ
5 นายกฤษดินทร์  สารเทศ  
6 น.ส.กมลวรรณ  มนต์ไตรเวศย์  เอกสารในการสมัครงานทุกอย่าง
7 นาย กันติศ  ภูมิพีระพัฒน์  
8 น.ส.วิกานดา  ศรีนิล  
9 นาย ธงชัย  พิลาดิษฐ  
10 นาย วิริทธิ์พล  แป้นโพธิ์กลาง  
11 นาย จักรี  รุนนุช รูปถ่าย 1 ใบ
12 น.ส.ฟาอีซะห์  ดือราเซะ  
13 นาย สุจินต์  จับคลอง  
14 น.ส.นิษฐา  ใจซื่อสมบูรณ์  
15 นาย พุฒิพัฒน์  อัฌชาวรพงศ์  
16 น.ส.ภวรัญชน์  เทวชู  
17 น.ส.อรนุช  บรรเทา  
18 นาย วีรพงษ์  เภาด้วง     สำเนาบัตรประชาชน
19 นาย พีรภัทร  ราชา  
20 นาย ณัฐวัชร  เทพวรรณ วุฒิการศึกษา
21 นาย ชัยวัฒน์  กสิกรชำนาญกุล วุฒิการศึกษา
22 นาย สุริยะ  แก้วมณี  
23 นาย พงษ์ศิริ  บุญกุณะ เอกสารการในสมัครงานทุกอย่าง
24 นาย พัฒกานต์ มิตระ เอกสารการในสมัครงานทุกอย่าง
25 น.ส.ธัญจิราภา  เมืองนก  

 

2. สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์

ให้โทรศัพท์มารายงานตัวที่ คุณกิตติพงษ์ อุ่นกาศ 087 – 1067380 เพื่อยืนยันว่าท่านจะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ภายในวันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ก่อนเวลา 16.30 น.

* หมายเหตุ หากไม่โทรมารายงานตัวภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 จะถือว่าสละสิทธิ์

3. สำหรับผู้ที่รายงานตัวทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมพนักงานสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม ราชาวดี ( 326 ) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

  • ของใช้ส่วนตัว ( เสื้อยืด , เสื้อเชิ้ต , กางเกงขายาว , เครื่องอาบน้ำ )
  • ยารักษาโรค ( สำหรับผู้มีโรคประจำตัว )
  • เครื่องเขียน ( ดินสอ 2B , ยางลบ , ปากกา )
  • นาฬิกาข้อมือ ( ต้องมีทุกคน )