ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม “ผู้ควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์”

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม “ผู้ควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์”

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม "ผู้ควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์"

ชื่อ – นามสกุล (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

1. นายกันติศ ภูมิพีระพัฒน์
2. นางสาวกฤษณา  คำตุ้ย
3. นายกิตติพงษ์  อุ่นกาศ
4. นางสาวเกศกานดา พวงสมบัติ
5. นางสาวกูโฉม  สารดี
6. นายจักรี  รุนนุช
7. นางสาวจุฑามาศ แสนสมเพชร
8. นางสาวณัฐชยาน์  ศิริโส
9. นางสาวธัญจิราภา เมืองนก
10. นางสาวนิษฐา  ใจซื่อสมบูรณ์
11. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์หอม
12. นางพัชรินทร์   วอนเพียร
13. นายพัฒกานต์  มิตระ
14. นายพงศ์ศิริ บุญกุณะ
15. นายวิริทธิ์พล  แป้นโพธิ์กลาง
16. นางสาววิภาวดี แตงวงษ์
17. นายวีระยุทธ  แซ่เจีย
18. นายสุพิชฌาย์  รักษาแก้ว
19. นางสาวอัจฉรา กองกะมุด
20. นางสาวอรนุช  บรรเทา
21. นายอภิสิทธิ์  เตียนขุนทด

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาสมัครงานตำแหน่งผู้ควบคุมงานสนามและพนักงาน สัมภาษณ์ของโครงการ ฯ   และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ติดต่อ

  • คุณธีรนุช ก้อนแก้ว โทร (02) 4410201 – 4  ต่อ 537 , 087-9929195
  • คุณปริยา เกนโรจน์ โทร (02) 4410201 – 4 ต่อ 538 , 081-8079733
    โทรสาร  (02) 4419333
    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Website : www.ipsr.mahidol.ac.th