ประกาศรายชื่อผู้ควบคุมภาคสนาม พนักงานสัมภาษณ์ และพนักงานบันทึกข้อมูล โครงการ CC Wave II

ประกาศรายชื่อผู้ควบคุมภาคสนาม พนักงานสัมภาษณ์ และพนักงานบันทึกข้อมูล โครงการ CC Wave II

โครงการ ผลกระทบระยะยาวของการย้ายถิ่นที่หลากหลายของพ่อแม่ที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ของลูก: 

กรณีศึกษาประเทศไทย (CC Wave II)

รายชื่อผู้ควบคุมภาคสนาม พนักงานสัมภาษณ์ และพนักงานบันทึกข้อมูล

1. ภาคเหนือ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปาง และพิษณุโลก

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายพัฒกานต์ มิตระ

ผู้ควบคุมภาคสนาม

2

นายณัฐดนัย ใจเที่ยง

พนักงานสัมภาษณ์

3

นางสาวณัฐสุดา แสงจันทร์

พนักงานสัมภาษณ์

4

นางสาวปานดาว  โยดิน

พนักงานสัมภาษณ์

5

นางสาวผกามาศ สุวรรณวร

พนักงานสัมภาษณ์

6

นายพงศ์ศิริ บุญกุณะ

พนักงานสัมภาษณ์

7.

นางสาววาณิช  คงบุญ

พนักงานบันทึกข้อมูล

 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวศรสวรรค์  หล้าประเสริฐ

ผู้ควบคุมภาคสนาม

2

นางสาวจริยา จินาวัลย์

พนักงานสัมภาษณ์

3

นางสาวจิรัฐิติกาล อันทะสา

พนักงานสัมภาษณ์

4

นางสาวปิยะรัตน์ อนันตศาสตร์

พนักงานสัมภาษณ์

5

นายยุทธนา มังสุไร

พนักงานสัมภาษณ์

6

นางสาวฟิดดาวส์  อุเด็น

พนักงานบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ: รายชื่อพนักงานสัมภาษณ์เรียงตามลำดับตัวอักษร

หากมีข้อสงสัย ข้อคำถามเพิ่มเติม หรือประสงค์จะขอสละสิทธิ์ กรุณาติดต่อ น.ส.กษมา ยาโกะ (นา) โทรศัพท์ 088-790-9321