ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์ โครงการ ABACUS [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2560]

ประกาศรับสมัครพนักงานสัมภาษณ์ โครงการ ABACUS [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2560]

โครงการ การเข้าถึงและการใช้ยาปฏิชีวนะในระดับชุมชนในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง:

ค้นหาเป้าหมายเพื่อการรณรงค์ทางสังคมในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม (ABACUS)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม

ตำแหน่งงานที่รับ

พนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน

ทำหน้าที่สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม คาดว่าใน 1 วันทำงานพนักงานสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ได้ 4-5 ครัวเรือน

ุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • มีประสบการณ์การเป็นพนักงานสัมภาษณ์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน   จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา)

ระยะเวลาจ้าง         ระยะเวลา 2 เดือน คือระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560

่าตอบแทน           พนักงานสัมภาษณ์  ได้รับค่าตอบแทนรายวัน วันละ 500 บาท (ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง)

สวัสดิการ            ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการสมัครงาน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ

ิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 6 หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ คุณวิภาพร จารุเรืองไพศาล wipaporn.jau@mahidol.ac.th    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
 • ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิภาพร จารุเรืองไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 02-4410201-4 ต่อ 539 หรือ 089-9117687

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมแบบสอบถาม วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม www.ipsr.mahidol.ac.th

อบรมแบบสอบถาม วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

Download: ใบสมัคร