ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่งนักนิเทศศิลป์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่งนักนิเทศศิลป์ 1 อัตรา

ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักนิเทศศิลป์ ดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุ

     พนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน สายสนับสนุนทั่วไป วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตำแหน่งนักนิเทศศิลป์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
  2. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
  5. ใบรับรองการผ่านงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว)
  6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
  7. รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครผ่านระบบ Mahidol E-Recruitment https://mahidol.ac.th/ E-Recruitment  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบผ่านระบบ Mahidol E-Recruitment https://mahidol.ac.th/E-Recruitment

เอกสารดาวน์โหลด
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและการปฏิบัติงาน
5 สิงหาคม 2565 245.32 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง