ประกาศรับสมัครผู้ควบคุมสนาม และพนักงานสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัครผู้ควบคุมสนาม และพนักงานสัมภาษณ์

โครงการการย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (M&M)

รอบที่ 2

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับสมัครพนักงานวิจัยภาคสนาม

 

ตำแหน่งงานที่รับ

ผู้ควบคุมภาคสนาม จำนวน 3 คน

ทำหน้าที่ดูแล กำกับ และอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานสัมภาษณ์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของพนักงานสัมภาษณ์ โดยผู้ควบคุมภาคสนาม 1 คน จะดูแลพนักงานสัมภาษณ์จำนวน 5 คน

พนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 15 คน

ทำหน้าที่ติดตาม และติดต่อกับครัวเรือนที่เข้าข่ายศึกษา และขอดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

่าตอบแทน     

โครงการจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนครัวเรือนที่สัมภาษณ์ได้ โดย

 • พนักงานสัมภาษณ์  ได้รับค่าตอบแทนครัวเรือนละ 250 บาท (1,000-1,250 บาท/วัน)
 • ผู้ควบคุมภาคสนาม ได้รับค่าตอบแทนจากการกำกับดูแลการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ครัวเรือนละ 100 บาท (2,000-2,500 บาท/วัน)

หมายเหตุ 

 1. คาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ พนักงานสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ได้ 4-5 ครัวเรือน
 2. ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารเอง

ระยะเวลาจ้าง    คาดว่าจะเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน คือ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559

สวัสดิการ        ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม

ุณสมบัติผู้ควบคุมภาคสนาม

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถพูดภาษามลายูได้
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่

ุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถพูดภาษามลายูได้
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

สถานที่ปฏิบัติงาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการสมัครงาน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ

Download ใบสมัคร

ิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 6 หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ ชาริต้า ประสิทธิหิมะ charita_004@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2559
 • ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ชาริต้า ประสิทธิหิมะ 087-9842141

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ให้ทราบ

ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

ทาง website ของสถาบันฯ (www.ipsr.mahidol.ac.th)