ประกาศรับสมัครผู้ควบคุมภาคสนาม พนักงานสัมภาษณ์ และพนักงานบันทึกข้อมูล โครงการ CC Wave II

ประกาศรับสมัครผู้ควบคุมภาคสนาม พนักงานสัมภาษณ์ และพนักงานบันทึกข้อมูล โครงการ CC Wave II

ประกาศรับพนักงานเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม

โครงการ ผลกระทบระยะยาวของการย้ายถิ่นที่หลากหลายของพ่อแม่ที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ของลูก: กรณีศึกษาประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตำแหน่งงาน

1. ผู้ควบคุมภาคสนาม จำนวน 2 คน

 • ทำหน้าที่ดูแล กำกับ และอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของพนักงานสัมภาษณ์
 • ทำหน้าที่จัดการประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงานสัมภาษณ์
 • ผู้ควบคุมภาคสนาม 1 คน จะดูแลพนักงานสัมภาษณ์จำนวน 4 คน และพนักงานบันทึกข้อมูล 1 คน

ค่าตอบแทน

 • ผู้ควบคุมภาคสนาม ได้รับค่าตอบแทนการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม วันละ 800 บาท

2. พนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 8 คน

 • ทำหน้าที่ติดตาม และติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยคาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ พนักงานสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามได้อย่างน้อยวันละ 3 ครัวเรือน

     ค่าตอบแทน

 • พนักงานสัมภาษณ์ ได้รับค่าตอบแทนการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม วันละ 500 บาท

3. พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของแบบสอบถาม ลงรหัส และบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามลงระบบ
 • คาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ พนักงานบันทึกข้อมูล จะบันทึกข้อมูล ตามแบบสอบถามได้อย่างน้อยวันละ 10-15 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนมีแบบสอบถาม 2 ชุด)

  ค่าตอบแทน

 • พนักงานบันทึกข้อมูล ได้รับค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามชุดละ 30 บาท

หมายเหตุ  ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนาม (ผู้ควบคุมภาคสนาม พนักงานสัมภาษณ์ และพนักงานบันทึกข้อมูล) เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง

ระยะเวลาจ้าง   คาดว่าจะดำเนินเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

สวัสดิการ

1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม

2. โครงการจัดเตรียมเรื่องของการเดินทางและที่พักระหว่างให้การเก็บข้อมูล

คุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ศึกษา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี  หรือจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลำปาง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มการสมัครงาน
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

Download: ใบสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 5 หรือ
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่

นางสาวกษมา  ยาโกะ Email : gomphrenalinn@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 429 มือถือ 0887909321

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 6 กันยายน 2562

เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันที่ 10 กันยายน 2562  ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

* กรณีที่ไม่สะดวกเข้ารับการสัมภาษณ์ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้ติดต่อ นางสาวกษมา  ยาโกะ Email : gomphrenalinn@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 429 มือถือ 0887909321 
ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อนัดวันและเวลาสัมภาษณผ่านทางออนไลน์ (Skype หรือ Line)