ประกาศรับสมัครนักวิจัยโครงการ (สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศรับสมัครนักวิจัยโครงการ (สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบูรณาการข้อมูลกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

รับสมัครนักวิจัย  คุณวุฒิ ปริญญาโท (นักวิจัยโครงการ)

ลักษณะการปฏิบัติงาน

 • วางแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัย
 • ศึกษา ค้นคว้า วางแผนการรวบรวมข้อมูล จัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • ดูแล ให้คำปรึกษา และแนะนำงานวิจัยภาคสนาม
 • ประสานการดำเนินงานกับคณะทำงานและภาคีเครือข่ายภายนอก

คุณสมบัติการรับสมัคร

 • จบการศึกษา ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office และ SPSS ในการดำเนินงานวิจัย
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ และงานวิจัยภาคสนามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • Resume ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ
 • สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา 1 ฉบับ
 • เอกสาร Transcript จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อ สอบถามข้อมูล และส่งเอกสารการสมัครได้ที่

       งานวิจัย :  นายณรากร วงษ์สิงห์ และน.ส.ชุติมา อยู่สมบูรณ์

       โทรศัพท์:  0-2441-0201-4 ต่อ 524, 525 โทรสาร: 0-2441-9333 

       โทรศัพท์มือถือ: ณรากร 086-368-7195, ชุติมา 081-641-3628

       อีเมล: narakorn.wongs@gmail.com, pupe1596@gmail.com