นักวิจัยภาคสนาม “โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ”

นักวิจัยภาคสนาม “โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ”

โครงการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ

รับสมัครงานตาแหน่ง: นักวิจัยภาคสนาม
 • สถานที่ดำเนินโครงการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ระยะเวลาในการจ้างงาน: 6 เดือน
 • เงินเดือน : 22,000 บาท พร้อมประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
ความเป็นมาของโครงการ
โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา กำลังรับสมัคร “นักวิจัยภาคสนาม” เพื่อร่วมงานในโครงการวิจัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบวิธีส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มตัวอย่างโดยมีกลุ่มควบคุม (a randomized controlled trial) เพื่อให้ทราบว่าวิธีใดจะเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
 
นักวิจัยภาคสนามจะได้รับประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ผสมผสานระหว่างสาขาเศรษฐศาสตร์กับสาธารณสุขศาสตร์ นักวิจัยภาคสนามจะทางานร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประสานงานวิจัยภาคสนาม และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อคัดกรองผู้สูบบุหรี่ เก็บข้อมูลวิจัยเชิงสารวจ ทากิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ติดตาม และให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานความก้าวหน้า
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เดินทางไปยังสถานประกอบการต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการและผู้เข้าร่วมการศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรมของโครงการให้สถานประกอบการรับทราบ เพื่อคัดกรองผู้สูบบุหรี่
 • ทำการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม ทำกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ
 • ติดตามผู้เข้าร่วมการศึกษาให้กลับมาตรวจติดตามผล ตรวจสอบ และจัดการการใช้เครื่องมือวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
 • บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดเก็บจากการวิจัยเชิงสารวจ
 • จัดทำรายงานการเงินและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทำรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามแต่ละครั้ง
 • ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทางานวิจัยเชิงสารวจอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มตัวอย่างโดยมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trials)
 • เคยมีประสบการณ์ และมีใจรักในการเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการวิจัย
 • มีทักษะในการบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณในโปรแกรม SPSS, Excel, STATA และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 • มีทักษะในการเขียนและการสื่อสารสาธารณะ
 • เคยมีประสบการณ์หรือสนใจทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
 • มีความยืดหยุ่น ทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ มีความเป็นผู้นา มีทักษะในการจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และแก้ปัญหาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
วิธีการสมัคร
หากท่านประสงค์จะสมัครงานในตำเหน่งดังกล่าว กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน และใบแสดงผลการศึกษา (transcript) เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยมาที่ nucharee_s@live.com, kik_armmy09@hotmail.com ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งดังกล่าวจะเปิดรับจนกว่าจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสม วันที่คาดว่าจะเริ่มงาน คือ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
หากท่านมีคาถามใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนุชรี ศรีวิโรจน์ (ผู้ประสานงานโครงการ) หรือคุณณัฏฐิตา หมื่นเดช (ผู้จัดการสำนักงาน) 
 
โครงการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 083-698-3588
 
เอกสารที่ต้องส่ง
 • จดหมายแนะนำตัว (ระบุเงินเดือนครั้งสุดท้าย)
 • ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน
 • ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ท่านสามารถอ้างอิงได้ 2 ท่าน

Download