Love U Club: Halloween Party

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหัวข้อ Halloween Party เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ โดยจัดกิจกรรมเล่าเรื่องสยองขวัญ และการประกวดชุดแต่งกาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม