คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Download แบบฟอร์ม

อัตราค่าธรรมเนียม

ทุนวิจัยค่าธรรมเนียม (บาท)
วิทยานิพนธ์นักศึกษา500
โครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุน1,000
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน น้อยกว่า 100,000 บาท1,000
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 100,000 – 499,999 บาท3,000
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ระหว่าง 500,000 – 999,999 บาท5,000
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 1,000,000 บาท หรือมากกว่า10,000

บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ม.มหิดล – รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เลขที่บัญชี: 316-202440-1

ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โทร 0-2441-0201-4 ต่อ 223
E-mail: pripsrirb@mahidol.ac.th