บุคลากร

กุลภา วจนสาระ
M.A.
(มานุษยวิทยา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: kulapa.vaj@mahidol.ac.th
อีเมล์: kulapa.mod@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 527

งานวิจัยที่สนใจ