บุคลากร

วิภาพร จารุเรืองไพศาล
M.A. (Social Science for Development)

อีเมล์: wipaporn.jau@mahidol.ac.th
อีเมล์: wiwi_kan@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 539

งานวิจัยที่สนใจ