บุคลากร

วรรณี หุตะแพทย์
M.A.
(ประชากรศึกษา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: wannee.hut@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 540

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ