บุคลากร

จรัมพร โห้ลำยอง
Ph.D.
(Economics)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อีเมล์: charamporn.hol@mahidol.ac.th , joycharam@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 503

Download CV

งานวิจัยที่สนใจ