ศาสตราจารย์วุฒิคุณ

John Bryant
Ph.D. (Demography)

Email: john.r.bryant@gmail.com
Phone:

ดูข้อมูล

Kathleen Ford
Ph.D.(Sociology)

Email: kford@umich.edu
Phone:

ดูข้อมูล

Manuel Litalien
Ph.D.(Political Science)
รองศาสตราจารย์

Email: manuell@nipissingu.ca
Phone:

ดูข้อมูล

Mark Vanlandingham
Ph.D.

Email: mvanlan@tulane.edu
Phone:

ดูข้อมูล

Sara Curran
Ph.D.(Sociology)
ศาสตราจารย์

Email: scurran@uw.edu
Phone:

ดูข้อมูล

Suparat Phuanukoonnon
Ph.D. (Tropical Health Program)

Email: suparat.p@pngimr.org
Phone:

ดูข้อมูล

กฤตยา อาชวนิจกุล
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: kritaya.ipsr@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 601

ดูข้อมูล

แครี่ แอนด์ ริชเตอร์
Ph.D.

Email: kerry.ric@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

จรรยา เศรษฐบุตร
Ph.D. (Education Development)
รองศาสตราจารย์

Email:
Phone:

ดูข้อมูล

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ
Ph.D.(Candidate in Development and Planning)
รองศาสตราจารย์

Email: orathai.ard@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

ชาย โพธิสิตา
Ph.D. (Anthropology)
รองศาสตราจารย์

Email: chai.pod@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4

ดูข้อมูล

ธีระพงศ์ สันติภพ
Ph.D. (Natural Resources Management)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: thirapong.san@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

บุปผา ศิริรัศมี
Ph.D.(Educational Psychology)
รองศาสตราจารย์

Email: buppha.sir@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
Ph.D. (Environmental Science)

Email: pruethsan.sut@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

พิมลพรรณ อิศรภักดี
Ph.D.(Rural Sociology and Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: pimonpan.isa@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

ภาณี วงษ์เอก
Ph.D.(Applied Population Research)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: panee.von@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

ยุพิน วรสิริอมร
Ph.D.(Social Administration)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: yupinvor@gmail.com
Phone:

ดูข้อมูล

ลีลาร์ วินเซอร์
Ph.D.

Email: lylla.win@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

วรชัย ทองไทย
Ph.D. (Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: varachai.tho@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

วาทินี บุญชะลักษี
Ph.D. (Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: wathinee.boo@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

สุพร เกิดสว่าง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

Email: koetsawang@hotmail.com
Phone:

ดูข้อมูล

อมรา สุนทรธาดา
Ph.D.(Development Studies)
รองศาสตราจารย์

Email: amara.soo@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4

ดูข้อมูล

อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ
Ph.D. (Applied Population Research)
รองศาสตราจารย์

Email: orapin.pit@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
Ph.D.(Population and Development)
รองศาสตราจารย์

Email: uraiwan.kan@mahidol.ac.th
Phone:

ดูข้อมูล

อารีย์ พรหมโม้
Ph.D.(Demography)

Email: aree.prohmmo@gmail.com
Phone:

ดูข้อมูล