ที่ปรึกษา

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
Ph.D.(Sociology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ปรึกษาอาวุโส (อดีตผู้อำนวยการ)

Email: churnrurtai.kan@mahidol.edu
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 625

ดูข้อมูล

ปราโมทย์ ประสาทกุล
Ph.D.(Sociology; Demography)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ปรึกษาอาวุโส (อดีตผู้อำนวยการ)

Email: pramote.pra@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 623

ดูข้อมูล

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
Ph.D.(Sociology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ปรึกษาอาวุโส (อดีตผู้อำนวยการ)

Email: aphichat.cha@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 621 , 0 2441-1021

ดูข้อมูล

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
Ph.D. (Applied Population Analysis)
รองศาสตราจารย์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้านพัฒนากิจการเพื่อสังคม

Email: sirinan.kit@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 613

ดูข้อมูล