โครงการวิจัย

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

วัตถุประสงค์:

  1. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ที่เน้นการศึกษาประเด็นทางด้านประชากรและสังคมและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไก ในการเชื่อมประสานการทำงานและการขับเคลื่อนนโยบายด้า นกิจกรรมทางกายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  2. ทบทวน พัฒนา และสื่อสารองค์ความรู้และผลผลิตทางวิชาการเพื่อ ตอบสนองนโยบายด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกายและสุขภาวะของประชากรไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ศูนย์วิชาการด้านกิจกรรมทางกายที่เป็นแหล่งในการผลิตองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย
  2. ข้อเสนอทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ที่เน้นการศึกษาประเด็นทางด้านประชากรและสังคม และสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมประสานการทำงานและการขับเคลื่อนนโยบายด้านกิจกรรมทางกายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  2. ฐานข้อมูล Big Data ที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมมิติด้านกิจกรรมทางกายเพื่อใช้ในการออกแบบนโยบายเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างมีประสิทธิผล
  3. เครือข่ายการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ:     มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2564

สถานะ:     กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัย: ชุติมา อยู่สมบูรณ์ , ปัญญา ชูเลิศ , ณรากร วงษ์สิงห์ , กรกนก พงษ์ประดิษฐ์