โครงการวิจัย

โครงการติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (Wave 1)


ระยะเวลาดำเนินการ:     สิงหาคม 2547 - กรกฎาคม 2552

สถานะ:     เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุปผา ศิริรัศมี
นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ITC/