กิจกรรมของสถาบันฯ

 13 มกราคม 2565

IPSR Special Talk: โควิด-19 ทำให้อัตราเพิ่มประชากรไทยติดลบเร็วเกินคาด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยในกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร วาระพิเศษเรื่อง “โควิด-19 ทำให้อัตราเพิ่มประชากรติดลบ เร็วเกินคาด” เพื่อชี้ให้เห็นสถานการณ์ประชากรของประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ประกาศจำนวนประชากรเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทั้งสิ้น 66.2 ล้านคน มีเด็กเกิด 544,570 คน มีคนตาย 563,650 คน โดยสามารถติดตามย้อนหลังผ่านทาง

Facebook Live IPSRMAHIDOLUNIVERSITY : https://fb.watch/avRjYv8xjg/