กิจกรรมของสถาบันฯ

 30 ธันวาคม 2564

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 30 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา