กิจกรรมของสถาบันฯ

 25-26 กุมภาพันธ์ 2563

The Meeting of the Scientific Committee (SAC) of UNESCO MOST Programme

รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ เข้าร่วมประชุม Scientific Committee (SAC) of UNESCO's Intergovernmental Programme for thé Management of Social Transformations (MOST) ณ UNESCO สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที  25-26 กุมภาพันธ์ 2563