เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัมพร โห้ลำยอง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราวรรณ เผื่อแผ่  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ทั้งนี้นักศึกษาอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ Ageism: Mystery in ageing society โดยมี รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดี

Institute for Population and Social Research congratulates foreign expert Dr. Truc Ngoc Hoang Dang, who was awarded the 2022 Population Services International (PSI) fellowship in partnership with Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEM Net-Health). Dr. Dang will be part of the Consumer’s Market for Family Planning (CM4FP) Research Program that will analyze the national health data sets from Nigeria, Kenya, and Uganda, to develop a co-publication article with the colleagues at PSI and GEM Net Health. 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

คุณอารีพันธ์ เจริญสุข ตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมพิธีรับโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ในงานเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริยพันธุ์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.รัตนา เพชรสีทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (Outstanding Thesis Awards) จากโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND โดยมี ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยต่อสุขภาพจิตของครอบครัว ในฐานะประเทศต้นทาง: การสูญเสียผู้ดูแลและการส่งต่อ ภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น” (The Impact of Transnational Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain Situation in Thailand) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

https://nriis.nrct.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256311181120241897823.pdf

 

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ Dyah Anatalia Widyastari นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่น 18) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร)

ขอแสดงความยินดีกับคุณอารีพันธ์ เจริญสุข ตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความเรื่อง Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The British Journal of Sports Medicine 

 

Voice of Alumni Award

ขอแสดงคงวามยินดีกับ Ms. Win Ei Phyu ศิษย์เก่าสถาบันฯ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกจากกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็น voice of Alumni ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dean’s List ประจำปีการศึกษา 2561

Mr. I Gusti Ngurah Edi Putra  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) “Dean’s List” ประจำปีการศึกษา 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับโครงการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี โดย งานสื่อสารองค์กร และ (2) โครงการ “สสส.-มหิดล-สมาคมกีฬาญี่ปุ่น” ผนึกกำลังเพื่อเด็ก โดย นายปัญญา ชูเลิศ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลความดี ในโครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำความรู้ความสามารถของตนไปก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นงานจิตอาสาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Distinguished and Outstanding Theses Awards of Master Degree Program

Congratulations to our graduates of the Master of Arts Program in Population and Social Research (Thai Program)  on being selected for Distinguished  & Outstanding Theses Awards of Mater Degree Program, namely:
  • Mr. Chatinai Wanwacha, on being selected for only one Distinguished Thesis Award of Master degree program and his Major Advisor is  Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa
And Two graduates on being selected for Outstanding Thesis Awards
  • Miss. Narumon Charoenjai, her Major Advisor is Asst. Prof. Dr. Kanokwan Tharawan
  • Miss. Kasama Yakoh, her Major Advisor is Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ (Wakako Takeda) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

รางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Nyi Nyi ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฐานะศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 393/2562 
 
โดยผู้จะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS และวารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI 1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน (โดยบทความใน TCI 1 จำนวน 2 เรื่องนับเป็น 1 ผลงาน) ซึ่ง รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ มีผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI, SCOPUS จำนวน 25 เรื่อง และวารสารระดับชาติใน TCI 1 จำนวน 49 เรื่อง รวมจำนวน 74 เรื่อง นับเป็น 43 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับ Labour and Migration , Population และ Social sciences
 

The Best Lecturer

Mr. Mohammad Ainul Ma’ruf, for being awarded “The Best Lecturer” in his faculty. He is an alumnus of M.A. in Population and Reproductive Health Research (International Program) Academic year 2015 (Batch 27)

Dean’s List Awards 2017

Ms. Kasama Yakoh, for being awarded “Dean’s List Awards” in Academic Year 2017. She is an alumnus of M.A. in Population and Social Research (Thai Program) Academic Year 2014 (Batch 37)

ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยจะมีพิธีรับมอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น4 โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสกร บุญคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้างาน) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขานโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสถาบันฯ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) Ms. Vanthy Mai 2) Mr. I Gusti Ngurah Edi Putra ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และ 3) Ms. Win Ei Phyu ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9” (The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบรับรองโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings ในองค์กร ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยสถาบันฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักการของการประชุมสีเขียวภายใต้โครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดประชุมสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา เทียนลาย นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรีนา ต๊ะดี นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางวรรณี หุตะแพทย์ นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลวีณ์  ศิริรัตน์มงคล นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้างาน)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HR-IS) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร พุทธโกษา ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสถียร ทวีกุล ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นลูกจ้างประจำเงินงบประมาณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิภาภรณ์ ฮวบเจริญ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นนักวิจัยโครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาการ ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาการ ที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 

ขอแสดงความยินดี

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดี

คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีแก่ Mr. Phouvanh Chanthavong เคยดำรงตำแหน่ง Director General of Skills Development and Employment Department, Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR (ปัจจุบันเกษียณแล้ว)  ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริการ

ขอแสดงความยินดีแก่ Dr. Olapeju Adenusi ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager/CEO, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA) and The Secretariat, Obafemi Awolowo Way ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริการ 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ (Marc Voelker) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Best Poster Award

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง "Verification of the Reported Age of Centenarians in Thailand" ในงานประชุม The XXVIII IUSSP International Population Conference ณ Cape Town International Convention Center เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

Dean’s List Award 2016

Congratulations to  Mr. Min Ko Ko from Ph.D. Program in Demography (International Program) on being granted the Dean’s List Award of 2016 Academic Year.

Dean’s List Award 2016

Congratulations to Miss Aksarapak Lucktong  from Ph.D. Program in Demography (International Program) on being granted the Dean’s List Award of 2016 Academic Year.

Dean’s List Award 2015

Congratulations to Mr. MD NURUZZAMAN HAQUE from Ph.D. Program in Demography (International Program) on being granted the Dean’s List Award of 2015 Academic Year. The award presentation was held on August 10, 2017.
 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้อมเดือน แก้วสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้างานและตำแหน่งผู้ชำนาญการ) )สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขานโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ "นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ประเภทรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Ko Ko Naing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่าย

ขอแสดงความยินดี นางสาวกฤติญา สำอางกิจ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559

ขอแสดงความายินดีแก่ ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล  ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกษมา ยาโกะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อาจารย์ประจำสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 17กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน อาจารย์ประจำสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 17กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลภา วจนสาระ นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภาณี ปลื้มเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสมปรารถนา นามขาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

 

ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ต่อเนื่องเป็นวาระ 2 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Nguyen Van Tien รองประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยกิจการสังคมแห่งเวียดนาม และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบริหาร 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบูรณาการทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิณี วิวัฒน์วานิช  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์  ฤทธิรงค์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีแก่ นายภาสกร บุญคุ้ม ได้รับรางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง  "การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ในการทำรายงานร้อยละของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล"  ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญจนา ติษยาธิคม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และ Mrs. Niken Wijayanti นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2557 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดี นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม และนางสวรรยา ศิริภคมงคล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเกียรติยศ Dean’s List ประจำการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตพล แสงกล้า และนายฐิตินันทน์ ผิวนิล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ประทีป นัยนา ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ผู้ได้รับรางวัลนี้ เป็นผู้ทำหน้าที่แม่ด้วยความบากบั่นอดทน และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างน่ายกย่อง  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลนี้ เพื่อตอบแทนหัวใจรักอันบริสุทธิ์ของแม่ และเป็นเสมือนผืนผ้าที่ช่วยซับเหงื่อ ซับน้ำตาในบางเวลาที่แม่ท้อแท้ เมื่อ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ข่าวรางวัล "แม่ดี บุคลากรเด่น"
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557 
  • นายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ (หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์)  
  • นายศราวุฒิ ศรีทอง (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม) 
  • นายสุเทพ คำเมฆ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
  • นางสาวอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
  • นางสาวทิพวรรณ ฝางแก้ว (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
 

เหรียญเชิดชูเกียรติ "For People's Health" จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ "For People's Health" จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านการศึกษาและการอบรมแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดจัดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบุษบงกช โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายฐิตินันทน์ ผิวนิล ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2557 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ

ขอแสดงความยินดีแด่ Dr. Khaing Khaing Soe (Director,Department of Population, Ministry of Immigration and Population, Myanmar ผู้อำนวยการกรมประชากร กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากร ประเทศเมียนมาร์) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ)  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทบริการ 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีแด่ นายกาศพล แก้วประพาฬ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทบริหาร 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข" 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสภามหาวิทยาลัย

รางวัล Dean’s List Award of 2012

Ms. Courtney Joy Reynolds นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม ได้รับรางวัล Dean’s List Award of 2012 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

เกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556  โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีนักศึกษาจำนวน 2 คน เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว ได้แก่นายศุภชัย เจนสาริกิจ และนายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใบรับรองผ่านการประเมินห้องประชุมสีเขียว

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น 1 ใน 57 องค์กรที่ได้ใบรับรองผ่านการประเมินการจัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม ตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร จากโครงการ TBCSD Green Meetings จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบใบประกาศ Green Meetings ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด Green Meeting / รายละเอียดผลการประเมินสถาบันฯ / ภาพกิจกรรม

Outstanding presenter

ขอแสดงความยินดีกับ  Ms.Dyah Anantalia Widyastari นักศึกษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล Outstanding presenter จากการประชุม The 5th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) ในระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

 

MR. RAMESH ADHIKARI และนาย สุชาติ หาญมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันฯ 2 ท่าน สามารถคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร NEW-CCET
(Network for WHO Collaborating Centres and Centres of Expertise inThailand) ในกลุ่ม
Human Reproduction, Reproductive Health, PHC, Food Safety, NCD, Health Economics,
Women's Health จากสถาบันสมาชิก NEW-CCET เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา และคุณวิชาญ ชูรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา (นักวิจัยโครงการ) และ คุณวิชาญ ชูรัตน์ (ศิษย์ เก่าสถาบันฯ ป.โทไทย) ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2555 จากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

MR. RAMESH ADHIKARI

ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม "DEAN'S LIST" ปีการศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์ประจำสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง จากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

คุณณัฐยา บุญภักดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐยา บุญภักดี ศิษฐ์เก่าของสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตร นานาชาติ) รุ่น 17 ปี 2548 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ ครอบครัว อโชก้า เฟลโลว์ ประจำปี พ.ศ. 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (ประชากรศาสตร์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ประเภทบริหาร จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา การย้ายถิ่น มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา (พ.ย. 2555 - ต.ค.2559) และได้รางวัลเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา (ประจำปี 2554)

ศาสตราจารย์ ดร. เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553

ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ได้เคยศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5 ปี 2525 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นระยะเวลา 1 เทอม และได้ลาออกเนื่องจากได้รับทุน ก.พ.ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340938018&grpid=03&catid=&subcatid

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุลที่ได้รับรางวัล “ ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong has received The National Distinguished Researcher Award 2011 from the National Research Council of Thailand in recognition of his work as an outstanding researcher in Thailand

Associated Professor Orathai Ard-am

Associated Professor Orathai Ard-am for herproject’s evaluation results that was used for improving an  programme, which is implemented bythe faculty of Dentist, MU. The MU-Dent.programme is selected as 1 in 5 of the best practice programme in Thailand

Ms. Khaing Khaing Soe

Ms. Khaing Khaing Soe นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก-ประชากรศาสตร์
ได้รับรางวัลเกียรติยศ DEAN’LIST ประจำปีการศึกษา 2553 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Peter J. Donaldson

Dr. Peter J. Donaldson ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2553  ปัจจุบัน ดร.ปีเตอร์ เป็นประธานของ the Population Council ดร.ปีเตอร์ 
จบปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาจาก Brown Universityและ เป็นนักประชากรศาสตร์ต่างชาติคนแรก
ในประเทศไทยที่มาร่วมงานกับสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม ในระหว่างปี 2518-2521โดยเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการเพื่อวางรากฐานการวิจัยและการศึกษาด้าน
ประชากรและสังคมในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 จากงานวิจัยเรื่อง "รัฐไทยกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ"

นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร

นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น"ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น"
ประจำปี 2552 และได้รับคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัยดีเด่น" ประจำปี 2552

นายฐิตินันท์ ผิวนิล

นักศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัล การประกวดบทความ
หัวข้อ “เรารักมหิดล” ประเภทการประกวดระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

หน้า