ศิษย์เก่า

นงนุช จินดารัตนาภรณ์ (ใจชื่น)
nongnuchjai@gmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: The Role of Media Health Literacy on Lifestyle Behaviors Among Young Adolescents in Thailand

อาจารย์ที่ปรึกษา: Asst. Prof. Dr.Sirinya Phulkerd
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc. Prof. Dr.Sureeporn Punpuing
  2. Assoc. Prof. Dr.Jongjit Rittirong
ผลงานตีพิมพ์
 
Nongnuch Jindarattanaporn, Sirinya Phulkerd, Jongjit Rittirong.A review of media health literacy in children and young people and its associated factors. Kasetsart Journal of Social Sciences. (in press)
 

ศิษย์เก่า

��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ (���������������������������������)
2561 (2018)