ศิษย์เก่า

รัตนา เพชรสีทอง
ruttana.phe@mahidol.ac.th

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Patama Vapattanawong
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Asst. Prof. Dr. Malee Sunpuwan
  2. Asst. Prof. Dr. Marc Voelker

ผลงานตีพิมพ์

Phetsitong, R., Vapattanawong, P., Sunpuwan, M., & Völker, M. (2019). State of household need for caregivers and determinants of psychological burden among caregivers of older people in Thailand: An analysis from national surveys on older persons. Plos one14(12), e0226330.
 
Area of your interest:
Population Ageing and Health on