ศิษย์เก่า

ดุสิตา พึ่งสำราญ

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: RURAL-URBAN MIGRATION AND SEXUAL INITIATION OF YOUNG ADULTS FROM KANCHANABURI : A LONGITUDINAL STUDY

อาจารย์ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Aphichat Chamratrithirong

Published Article:

1. Dusita Phuengsamran, Aphichat Chamratrithirong, Philip Guest, Mark vanLandingham.
Rural-urban migration and sexual initiation of never-married young adults from Kanchanaburi, Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Vol.22,No.1,January 2014. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS