ศิษย์เก่า

รุ้งทอง ครามานนท์

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG THAI OLDER PERSONS : EVIDENCES FROM KANCHANABURI PROVINCE

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Rossarin Gray

Published Article:

1. Rungthong Kramanon, Rossarin Gray.
Differentials in Happiness among the young old, the middle old, and the very old in Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Vol.23,No.2,July 2015. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS