ศิษย์เก่า

ทิวารัตน์ ต.เจริญ

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: MOTHER'S WORK RELATED TO INFANT MORBIDITY AND MORTALITY IN THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc.Prof.Dr. Rossarin Gray
  2. Dr. Aroonsri Monkolcharti

ผลงานตีพิมพ์

Tor. Jarern, T., Sawangdee, Y., Gray, R., Mongkolchati, A., & Guo, G. (2014). Effects of Pregnant Mothers’ Work on First-Year Infant Deaths in a Thai Prospective Cohort. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 22(1), 101-113.